Εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) νέο σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ229, στον τομέα των Στρατηγικών Συμπράξεων Erasmus+ 2020, για το Εσπερινό Γυμνάσιο-Λ.Τ Καρδίτσας, 2020-1- ES01-KA229-082391_3 και τίτλο «Keep Calm and Stop Bullying».
Το σχέδιο έχει θέμα τον σχολικό εκφοβισμό και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τις απουσίες, την έλλειψη ενδιαφέροντος και την απροθυμία του μαθητή να πηγαίνει στο σχολείο. Άλλωστε η μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης κάτω από το επίπεδο του 10% περιλαμβάνεται στους στόχους της Ε.Ε. για το 2020 και συμπίπτει με την πρόληψη των συμπεριφορών εκφοβισμού.

Το σχέδιο έχει διάρκεια 2 χρόνια και εταίροι είναι σχολεία από Ισπανία (Συντονιστής), Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία και φυσικά το σχολείο μας. Κατά τη διάρκεια του έργου, θα πραγματοποιηθούν συνολικά 5 δραστηριότητες με 4 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από κάθε σχολείο.

Σκοπός του σχεδίου είναι κατά την υλοποίησή του να αναπτυχθεί κουλτούρα επαγγελματικής συνεργασίας στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και ο εκσυγχρονισμός των διδακτικών πρακτικών μέσω της ενημέρωσης / αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχουν τεθεί οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι:

  • η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσω 3 βραχυπρόθεσμων κοινών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων
  • να παράσχει στους εκπαιδευτικούς τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες για να πετύχουν στο διδακτικό τους έργο.
  • ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των χωρών εταίρων
  • να εισαγάγει την ιδέα και τα πιθανά οφέλη από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία, την εφαρμογή της μεθόδου CLIL και την αποτελεσματική χρήση της διαδικτυακής μάθησης
  • η βελτίωση της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης, των δεξιοτήτων συνεργασίας των συμμετεχόντων ειδικά σε ένα διεθνές περιβάλλον
  • η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων
  • η επαφή των συμμετεχόντων με το πολιτιστικό περιβάλλον άλλων χωρών εταίρων

Υπενθυμίζουμε ότι εγκρίθηκε και θα υλοποιηθεί πρόγραμμα Erasmus KA101 με τίτλο: Συναισθηματική νοημοσύνη και μαλακές δεξιότητες για την ένταξη των μειονοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων στα ευρωπαϊκά σχολεία καθώς και σχέδιο στρατηγικών συμπράξεων ΚΑ201.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ Καρδίτσας υλοποίησε, υλοποιεί και θα εξακολουθήσει να συμμετέχει σε δράσεις που σκοπό έχουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές μας, αλλά και της αξιοποίησης των ευκαιριών ώστε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες που θα τους χρησιμεύσουν τόσο στην εργασία τους στο σχολείο, όσο και στην προσωπική τους ζωή, μέσα από καινοτόμες δράσεις και προγράμματα.
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικός φορέας συντονισμού για την Ελλάδα είναι το ΙΚΥ.

Ο διευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου – Λ.Τ Καρδίτσας κ. Λούκας Ηλίας και ο σύλλογος διδασκόντων εύχονται την επίτευξη των στόχων και σκοπών του σχεδίου κινητικότητας κατά την υλοποίησή του.