Ε

Εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) νέο σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1, στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης Erasmus+ 2021, για το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ Καρδίτσας, με κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA122-SCH-000030701 και τίτλο σχεδίου: «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ».

Στα πλαίσια του σχεδίου κινητικότητας προβλέπεται η μετακίνηση τεσσάρων(4) εκπαιδευτικών του σχολείου, για την απόκτηση πολύτιμων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση την εργασία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, τη διαχείριση μιας ομάδας με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία, συνάμα με την βελτίωση των διαπολιτισμικών και γλωσσικών δεξιοτήτων τους.

Στόχοι του σχεδίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά με την ένταξη και την πολυπολιτισμικότητα στην Δ.Ε. με στόχο την βελτίωση των διαπολιτισμικών τους ικανοτήτων, την εκμάθηση διαδραστικών μεθόδων δ/λίας και την ανάπτυξη κουλτούρας επαγγελματικής συνεργασίας στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την συμμετοχή των δικαιούχων στο συγκεκριμένο project θα είναι:

  • Προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων.
  • Προώθηση της μεθοδολογίας Boal ως εργαλείου για την αντιμετώπιση συγκρούσεων στα σχολεία
  • Διευκόλυνση της κατανόησης της ταυτότητας και της σύγκρουσης και ανάλυση της ποικιλομορφίας των μορφών της.
  • Εκμάθηση τεχνικών και προσεγγίσεων για την εκτροπή της εστίασης από τον εντοπισμό διαφορών στην επίτευξη ενός κοινού στόχου
  • Βελτίωση της χρήσης της αγγλικής γλώσσας κ.α.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτό είναι το έκτο πρόγραμμα Erasmus+ για το σχολείο μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το προτεινόμενο σχέδιο συμπληρώνει ομαλά γνώσεις και δεξιότητες που θα φανούν πολύ χρήσιμες στην ομαλή ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας το σχολικό έτος 2019-20 δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά και λειτουργούν μέχρι σήμερα τμήματα υποδοχής (ΖΕΠ) για την υποστήριξη της ένταξης των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (πρόσφυγες).

Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ Καρδίτσας υλοποίησε, υλοποιεί και θα εξακολουθήσει να συμμετέχει σε δράσεις που σκοπό έχουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές μας, αλλά και της αξιοποίησης των ευκαιριών ώστε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες που θα τους χρησιμεύσουν τόσο στην εργασία τους στο σχολείο, όσο και στην προσωπική τους ζωή, μέσα από καινοτόμες δράσεις και προγράμματα.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικός φορέας συντονισμού για την Ελλάδα είναι το ΙΚΥ.

Ο διευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου – Λ.Τ Καρδίτσας κ. Λούκας Ηλίας και ο σύλλογος διδασκόντων εύχονται την επίτευξη των στόχων και σκοπών του σχεδίου κινητικότητας κατά την υλοποίησή του.