Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Καρδίτσας συμμετέχει ως εταίρος αποστολής στο πρόγραμμα Erasmus+ KA122 μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού με τίτλο «Ανεστραμμένη τάξη και εξ αποστάσεως μάθηση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και κωδικό σχεδίου 2022-1-EL01-KA122-SCH-000078434.

Ως μέρος του σχεδίου τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί του σχολείου (Λούκας Ηλίας, Τσιαρδάκας Γεώργιος, Αλεξίου Αικατερίνη και Κουκουράβα Αθηνά), συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Δουβλίνο, από τις 14 έως τις 19 Αυγούστου. Το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό
Europass Teacher Academy.

O κύριος στόχος αυτής της κινητικότητας ήταν η κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με την «ανεστραμμένη διδασκαλία», την ικανότητά να δημιουργούν αξιόπιστα ψηφιακά διδακτικά αντικείμενα για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και να χειρίζονται εκπαιδευτικές πρακτικές που να προωθούν την ένταξη, να ενδυναμώνουν και να οδηγούν στη σχολική επιτυχία. Στο άρθρο 86 του νόμου 4823 2/8/2021 αναφέρεται ότι για την αξιολόγηση των μαθητών του σχολείου θα γίνεται “αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης”. Αυτή η προσέγγιση έχει οριστεί ως ένα παιδαγωγικό μοντέλο στο οποίο τα τυπικά στοιχεία της διάλεξης και της εργασίας για το σπίτι ενός μαθήματος αντιστρέφονται.

Με τη συμμετοχή τους σε αυτό το σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί βελτίωσαν τις δεξιότητές τους και πλέον θα είναι σε θέση να:
• Κατανοούν τα στοιχεία μιας Ανεστραμμένης Τάξης(Classroom) και πώς να την εφαρμόσουν με επιτυχία.
• Αξιολογούν τα οφέλη της Ανεστραμμένης Τάξης.
• Βρίσκουν τρόπους με τους οποίους αυτή η προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί διαθεματικά ή σε επίπεδο σχολείου.
• Αναλύουν τις τρέχουσες πρακτικές μάθησης με ψηφιακά εργαλεία στα σχολεία τους.
• Διαχειρίζονται μια Ανεστραμμένη Τάξη με εργαλεία Edtech.

Επιπρόσθετα η επαφή με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών της Ε.Ε. έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς μας με άμεσο τρόπο να συγκρίνουν εκπαιδευτικά συστήματα, μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης και να υιοθετήσουν θετικές πρακτικές στη διδασκαλία των μαθητών μας.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία βασίστηκε:
• σε θεωρητικά μαθήματα και παρουσιάσεις παραδειγμάτων καλών πρακτικών
• σε συζητήσεις και συγκρίσεις εμπειριών
• στην ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων καθώς και
• στη δημιουργία μιας ομοιογενούς ομάδας πρόθυμης να συγκεντρωθεί γύρω από ένα έργο και να επικεντρωθεί στην επίλυση προβλημάτων.

Πέραν της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για την πολιτισμική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας υποδοχής(Ιρλανδία), και επισκέφθηκαν στον ελεύθερο χρόνο τους, αξιόλογα μνημεία του πολιτισμού της. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικός φορέας συντονισμού για την Ελλάδα είναι το ΙΚΥ.