Το Εσπερινό Γυμνάσιο-Λ.Τ. Καρδίτσας συμμετέχει ως εταίρος αποστολής στο πρόγραμμα Erasmus+ KA101 μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού με τίτλο «Συναισθηματική νοημοσύνη και μαλακές δεξιότητες για την ένταξη των μειονοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων στα ευρωπαϊκά σχολεία» και κωδικό σχεδίου 2020-1-EL01-KA101-077919.

Ως μέρος του σχεδίου τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί του σχολείου (Λούκας Ηλίας, Αλεξίου Αικατερίνη, Τσιαρδάκας Γεώργιος και Σβερώνης Ηλίας), συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Τενερίφη της Ισπανίας, από τις 03 έως τις 10 Ιουλίου 2021. Το σεμινάριο αυτό είχε τίτλο «Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education staff» και διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Erasmus Learning Academy.

O κύριος στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις προκλήσεις που αναδύονται στο πεδίο της εκπαίδευσης των παιδιών-προσφύγων και να χειρίζονται εκπαιδευτικές πρακτικές που προωθούν την ένταξη, ενδυναμώνουν και οδηγούν στη σχολική επιτυχία.
Με τη συμμετοχή τους σε αυτό το σεμινάριο οι δικαιούχοι κατάφεραν να βελτιώσουν τις μαλακές δεξιότητές τους, όπως: εργασία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, διαχείριση μιας ομάδας, ηγεσία, διαχείριση συγκρούσεων, δημόσια ομιλία, διαχείριση συσκέψεων κ.α. Ιδιαίτερα η διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων θα είναι πολύ χρήσιμη κατά τη διδασκαλία στους πρόσφυγες μαθητές του σχολείου.
Η επαφή με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών της Ε.Ε. έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς μας για επιτόπου σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων, μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης και υιοθέτησης θετικών πρακτικών στη διδασκαλία των μαθητών μας.

Πέραν της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για την πολιτισμική και πολιτιστική κληρονομιά της Ισπανίας, και επισκέφθηκαν στον ελεύθερο τους χρόνο σημαντικά σημεία και μνημεία πολιτισμού της Τενερίφης.