Εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) νέο σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ201, στον τομέα των Στρατηγικών Συμπράξεων Erasmus+2020, για το Εσπερινό Γυμνάσιο-Λ.Τ Καρδίτσας, με κωδικό σχεδίου 2020-1-EL01-KA201-078940 και τίτλο «Enhancing teachiNG And learninG English in a digitalized world»

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στο πρόγραμμα Erasmus+ αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης της κατάρτισης, της νεολαίας ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Στη συγκεκριμένη Σύμπραξη συμμετέχουν έξι οργανισμοί από πέντε διαφορετικές χώρες και το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ Καρδίτσας θα έχει το ρόλο του συντονιστή εταίρου.

Σκοπός του σχεδίου είναι κατά την υλοποίησή του να αναπτυχθεί κουλτούρα επαγγελματικής συνεργασίας στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και ο εκσυγχρονισμός των διδακτικών πρακτικών μέσω της ενημέρωσης / αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχουν τεθεί οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι:

  • η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσω 3 βραχυπρόθεσμων κοινών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων
  • να παράσχει στους εκπαιδευτικούς τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες για να πετύχουν στο διδακτικό τους έργο.
  • ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των χωρών εταίρων
  • να εισαγάγει την ιδέα και τα πιθανά οφέλη από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία, την εφαρμογή της μεθόδου CLIL και την αποτελεσματική χρήση της διαδικτυακής μάθησης
  • η βελτίωση της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης, των δεξιοτήτων συνεργασίας των συμμετεχόντων ειδικά σε ένα διεθνές περιβάλλον
  • η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων
  • η επαφή των συμμετεχόντων με το πολιτιστικό περιβάλλον άλλων χωρών εταίρων

Υπενθυμίζουμε ότι εγκρίθηκε και θα υλοποιηθεί πρόγραμμα Erasmus KA101 με τίτλο: Συναισθηματική νοημοσύνη και μαλακές δεξιότητες για την ένταξη των μειονοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων στα ευρωπαϊκά σχολεία. Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας υλοποίησε με επιτυχία δύο προγράμματα Erasmus+ ΚΑ101 και ΚΑ229.

To πρώτο είχε θέμα την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής, φαινόμενο έντονο στην εσπερινή εκπαίδευση. Το 2ο είχε ως θέμα το mobile learning που αποτελεί σύγχρονη τάση στην εκπαίδευση και το σχολείο μας είχε το ρόλο του συντονιστή εταίρου μεταξύ 5 σχολείων της Ε.Ε. και της Τουρκίας. Το προτεινόμενο σχέδιο συμπληρώνει ομαλά γνώσεις και δεξιότητες που θα φανούν πολύ χρήσιμες στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου μας ιδιαιτέρως σε θέματα που αφορούν την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ Καρδίτσας υλοποίησε, υλοποιεί και θα εξακολουθήσει να συμμετέχει σε δράσεις που σκοπό έχουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές μας, αλλά και της αξιοποίησης των ευκαιριών ώστε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες που θα τους χρησιμεύσουν τόσο στην εργασία τους στο σχολείο, όσο και στην προσωπική τους ζωή, μέσα από καινοτόμες δράσεις και προγράμματα.
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικός φορέας συντονισμού για την Ελλάδα είναι το ΙΚΥ.

Ο διευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου – Λ.Τ Καρδίτσας κ. Λούκας Ηλίας και ο σύλλογος διδασκόντων εύχονται την επίτευξη των στόχων και σκοπών του σχεδίου κινητικότητας κατά την υλοποίησή του.