Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Καρδίτσας συμμετέχει ως εταίρος αποστολής στο πρόγραμμα Erasmus+ KA122 μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού με τίτλο «Ενσωμάτωση και πολυπολιτισμικότητα» και κωδικό σχεδίου 2021-1-EL01-KA122-SCH-000030701.

Ως μέρος του σχεδίου τέσσερις(4) εκπαιδευτικοί του σχολείου (Λούκας Ηλίας, Τσιαρδάκας Γεώργιος, Σβερώνης Ηλίας και Ιωάννου Ευάγγελος), συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Μαρτινίκα της Γαλλίας, από τις 26 Απριλίου έως τις 02 Μαΐου 2022. Το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Pricalica.

O κύριος στόχος του σχεδίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την ένταξη και την πολυπολιτισμικότητα στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την βελτίωση των διαπολιτισμικών τους ικανοτήτων, την εκμάθηση διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας και την ανάπτυξη κουλτούρας επαγγελματικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών, ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις προκλήσεις που αναδύονται στο πεδίο της εκπαίδευσης των μαθητών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο και να χειρίζονται εκπαιδευτικές πρακτικές που να προωθούν την ένταξη, να ενδυναμώνουν και να οδηγούν στη σχολική επιτυχία.

Με τη συμμετοχή τους σε αυτό το σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί κατάφεραν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε τομείς όπως:

 • εργασία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον,
 • προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και της μεθοδολογίας του «θεάτρου των καταπιεσμένων» ως εργαλείου για την αντιμετώπιση συγκρούσεων στα σχολεία.
 • διαχείριση μιας ομάδας,
 • διαχείριση συγκρούσεων,
 • κατανόηση της σύγκρουσης και ανάλυση των μορφών της,
 • εκμάθηση τεχνικών και προσεγγίσεων ώστε να αμβλύνονται οι διαφορές και να επιτυγχάνεται ο κοινός βηματισμός.

Επιπρόσθετα η επαφή με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών της Ε.Ε. έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς μας με άμεσο τρόπο να συγκρίνουν εκπαιδευτικά συστήματα, μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης και να υιοθετήσουν θετικές πρακτικές στη διδασκαλία των μαθητών μας.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία βασίστηκε:

 • σε θεωρητικά μαθήματα και παρουσιάσεις παραδειγμάτων καλών πρακτικών
 • σε συζητήσεις και συγκρίσεις εμπειριών
 • στην ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων
 • στη δημιουργία μιας ομοιογενούς ομάδας πρόθυμης να συγκεντρωθεί γύρω από ένα έργο και να επικεντρωθεί στην επίλυση προβλημάτων καθώς και
 • στον πειραματισμό με στρατηγικές για την εξάλειψη του κινδύνου συγκρούσεων.

Πέραν της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για την πολιτισμική και πολιτιστική κληρονομιά της Μαρτινίκας, και επισκέφθηκαν στον ελεύθερο τους χρόνο αξιόλογα μνημεία πολιτισμού της.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικός φορέας συντονισμού για την Ελλάδα είναι το ΙΚΥ.