Το σχέδιο:

  • Ακρωνύμιο: P4P
  • Τίτλος: “Play for the Planet: Board games as instruments to teach sustainability”
  • Κωδικός: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000085070
  • Διάρκεια: 24 μήνες