Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Καρδίτσας συμμετέχει ως εταίρος αποστολής στο πρόγραμμα  Erasmus+ KA122 μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού με τίτλο «Ανεστραμμένη τάξη και εξ αποστάσεως μάθηση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και κωδικό  σχεδίου 2022-1-EL01-KA122-SCH-000078434.

Ως μέρος του σχεδίου τέσσερις(4) εκπαιδευτικοί του σχολείου (Λούκας Ηλίας, Τσιαρδάκας Γεώργιος, Αλεξίου Αικατερίνη και Σίμου Λαμπρινή), συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Άμστερνταμ, από τις 19 έως τις 24 Ιουνίου. Το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Molinos De Viento.

O κύριος στόχος αυτής της κινητικότητας ήταν  η κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό εγγραμματισμό, την ικανότητά να δημιουργούν αξιόπιστα ψηφιακά διδακτικά αντικείμενα για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και να χειρίζονται εκπαιδευτικές πρακτικές που να προωθούν την ένταξη, να ενδυναμώνουν και να οδηγούν στη σχολική επιτυχία.

Με τη συμμετοχή τους σε αυτό το σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί βελτίωσαν τις δεξιότητές τους και πλέον θα είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάζουν αποτελεσματικές εργασίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Προσδιορίζουν παιδαγωγικές προκλήσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης.
 • Αναλύουν τα οφέλη και τις προκλήσεις των ευέλικτων χώρων μάθησης.
 • Εξερευνούν μορφές ενεργούς μάθησης και στρατηγικές για να αυξήσουν τη συμμετοχή των μαθητών.
 • Αναλογιστούν την παιδαγωγική αξία των ψηφιακών εργαλείων.
 • Σχεδιάζουν μαθησιακές δραστηριότητες για να ενισχύσουν τη συμμετοχή των μαθητών.
 • Υλοποιούν μια δραστηριότητα μάθησης βάσει έργου((PBL).

Επιπρόσθετα η επαφή με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών της Ε.Ε. έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς μας με άμεσο τρόπο να συγκρίνουν εκπαιδευτικά συστήματα, μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης και να υιοθετήσουν θετικές πρακτικές στη διδασκαλία των μαθητών μας.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία βασίστηκε:

 • σε θεωρητικά μαθήματα και παρουσιάσεις παραδειγμάτων καλών πρακτικών
 • σε συζητήσεις και συγκρίσεις εμπειριών
 • στην ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων καθώς και
 • στη δημιουργία μιας ομοιογενούς ομάδας πρόθυμης να συγκεντρωθεί γύρω από ένα έργο και να επικεντρωθεί στην επίλυση προβλημάτων.

Πέραν της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για την πολιτισμική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας υποδοχής, και επισκέφθηκαν στον ελεύθερο τους χρόνο αξιόλογα μνημεία του πολιτισμού της.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικός φορέας συντονισμού για την Ελλάδα είναι το ΙΚΥ.