Ανεστραμμένη τάξη και εξ αποστάσεως μάθηση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

2022-1-EL01-KA122-SCH-000078434

O κύριος στόχος του σχεδίου είναι η επαγγελματική εξέλιξη των δικαιούχων μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και η μεταφορά καινοτόμων πρακτικών οι οποίες εφαρμόζονται από το φορέα υποδοχής σε θέματα που αφορούν την μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης και την εξ αποστάσεως εκπ/ση.

 • Ο 1ος στόχος αυτής της πρότασης, είναι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προετοιμάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά ένα σχέδιο μαθήματος “Ανεστραμμένης τάξης” στο σχολείο τους.
 • Ο 2ος βασικός στόχος αυτού του προγράμματος σχετίζεται με τον ψηφιακό εγγραμματισμό των συμμετεχόντων και την ικανότητα να δημιουργούν αξιόπιστα ψηφιακά διδακτικά αντικείμενα για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθητών τους.

Επιμέρους στόχοι:

 1. Διαχείριση της «Ανεστραμμένης τάξης με εργαλεία Edtech.
 2. Σχεδίαση της μάθησης βάσει έργου (PBL).
 3. Ανάλυση των πρακτικών μάθησης με ψηφιακά εργαλεία.
 4. Γνωριμία ψηφιακών εργαλείων ΕΞΑΕ
 5. Σχεδίαση εκπ/κών αντικειμένων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στα πλαίσια του προτεινόμενου σχεδίου κινητικότητας προβλέπονται δύο (2) ροές, τεσσάρων(4) εκπαιδευτικών του σχολείου μας η καθεμία, με σκοπό την συμμετοχή τους στους παρακάτω σε δομημένους κύκλους μαθημάτων.

Συγκεκριμένα:

 1. Από 10/07/2023- 15/07/2023 (6 ημέρες) στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και στον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy σεμινάριο με τίτλο «Flipped Classroom»
  Σε αυτό το μάθημα, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την ιδέα πίσω από τις “ανεστραμμένες τάξεις” και πώς μπορούν να την ενσωματώσουν στο δικό τους πρόγραμμα σπουδών στην τάξη. Αυτή η προσέγγιση έχει οριστεί ως ένα παιδαγωγικό μοντέλο στο οποίο τα τυπικά στοιχεία της διάλεξης και της εργασίας για το σπίτι ενός μαθήματος αντιστρέφονται
 2. Από 21/08/2023 – 26/08/2023(6 ημέρες) στο Amsterdam της Ολλανδίας και στον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy σεμινάριο με τίτλο «How to Increase Student Engagement: From In-Presence to Remote Learning»