ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

2021-1-EL01-KA122-SCH-000030701

Το πρόγραμμα αυτό αφορά μίας εβδομάδας εκπαιδευτική επίσκεψη 4 εκπαιδευτικών (δικαιούχων) του Εσπερινού Γυμνασίου – Λ.Τ. Καρδίτσας (οργανισμός αποστολής), σεμινάριο με τίτλο «INTEGRATION AND MULTICULTURALITY» που διοργανώνει ο εκπαιδευτικός οργανισμός Pričalica (εταίρος υποδοχής) στο Pointe-a- Pitre, της Γουαδελούπης (Γαλλία) με σκοπό την κατάρτισή τους σε θέματα που αφορούν την ενσωμάτωση και την πολυπολιτισμικότήτα στην εκπαίδευση.

Αναδεικνύονται λοιπόν οι ακόλουθες αναγκαιότητες:

* Απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων σχετικά με την ένταξη των μειονοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων στο σχολείο,

* Ανάπτυξη επικοινωνίας, συνεργασίας, παρουσίασης, επίλυσης προβλημάτων, διαπραγματεύσεων, κριτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων σκέψης.

* Απόκτηση γνώσεων για την ομαδική εργασία και τη διοίκηση ομάδας, τη διαχείριση των συγκρούσεων, τη δημόσια ομιλία και την επικοινωνία μέσω συγκεκριμένων πρακτικών μαθημάτων.

* Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας

* Βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων.

Ο στόχος της παρούσας πρότασης είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά με την ένταξη και την πολυπολιτισμικότητα στην ΔΕ με στόχο την βελτίωση των διαπολιτισμικών τους ικανοτήτων και την εκμάθηση διαδραστικών μεθόδων και τεχνικών, για την ένταξη μαθητών από διαφορετικούς πολιτισμούς.

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για την διευκόλυνση της κατανόησης της ταυτότητας και της σύγκρουσης και ανάλυση της ποικιλομορφίας.
 2. Εκμάθηση τεχνικών και προσεγγίσεων για την εκτροπή της εστίασης από τον εντοπισμό διαφορών στην επίτευξη ενός κοινού στόχου.
 3. Προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης.
 4. Βελτίωση της κατανόησης των αισθήσεων, των συναισθημάτων και των σκέψεων μέσω ατομικών και συλλογικών αντιλήψεων.
 5. Να ανταλλάξουν οι συμμετέχοντες εμπειρίες με συναδέλφους από διαφορετικούς οργανισμούς
 6. Η αναβάθμιση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, η προώθηση της καινοτομίας

Το χρονικό διάστημα της ροής θα είναι από 14/1/2022 μέχρι 19/1/2022 στον εκπαιδευτικό οργανισμό Pričalica στο Pointe-a-Pitre, της Γαλλίας με σκοπό την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου 7 ημερών (35 ώρες).

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι οι παρακάτω:

 • Εισαγωγή των συμμετεχόντων, περίγραμμα του προγράμματος, γνωριμία των συμμετεχόντων, «σπάσιμο του πάγου»
 • Πολυπολιτισμικότητα, ταυτότητα, σύγκρουση
 • Εισαγωγή στο Θέατρο των καταπιεσμένων μεθόδων.
 • Πρακτικό εργαστήριο για τη δημιουργία διαδραστικών σεναρίων ψηφιακής αφήγησης
 • Δραστηριότητες ομάδας και δικτύωσης με πολιτιστικό ταξίδι
 • Δραστηριότητες με βάση την τέχνη και το παιχνίδι που ενισχύουν τη δυναμική της ομάδας
 • Διαδικτυακά εργαλεία για συνεργασία σε έργα προσανατολισμένα στην ενσωμάτωση, το eTwinning, το School Education Gateway
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων, συζήτηση, αξιολόγηση και τελική συνεδρία
 • πολιτιστικό και κοινωνικό πρόγραμμα
 • Δραστηριότητες δικτύωσης.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την συμμετοχή των δικαιούχων στο συγκεκριμένο project θα είναι:

* Προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων.

* Προώθηση της μεθοδολογίας Boal ως εργαλείου για την αντιμετώπιση συγκρούσεων στα σχολεία

* Διευκόλυνση της κατανόησης της ταυτότητας και της σύγκρουσης και ανάλυση της ποικιλομορφίας των μορφών της.

* Εκμάθηση τεχνικών και προσεγγίσεων για την εκτροπή της εστίασης από τον εντοπισμό διαφορών στην επίτευξη ενός κοινού στόχου.

* Βελτίωση της κατανόησης των αισθήσεων, των συναισθημάτων και των σκέψεων μέσω ατομικών και συλλογικών αντιλήψεων.

* Διευκόλυνση της αντιπαραβολής των ατομικών αντιλήψεων για τη διαμόρφωση μιας βαθύτερης συλλογικής αντίληψης.

* Εκμάθηση παιχνιδιών, ασκήσεων και τεχνικών για την ενίσχυση της ικανότητας διαλόγου, ανοχής και συνεργασίας.

* Ανάπτυξη επικοινωνίας, συνεργασίας, παρουσίασης, επίλυσης προβλημάτων, διαπραγματεύσεων, κριτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων σκέψης.

INTEGRATION AND MULTICULTURE